lzpn.pl

UWAGA TRENERZY PRZYPOMINAMY, ŻE 31 GRUDNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O LICENCJE TRENERSKĄ – ZASADY PRZYZNAWANIA LICENCJI TRENERSKICH – AKTUALIZACJA

21 grudnia 2018

UWAGA TRENERZY  PRZYPOMINAMY, ŻE KAŻDY TRENER ODPOWIEDZIALNY JEST ZA SWOJĄ LICENCJE TRENERSKĄ!!!

KAŻDY TRENER MUSI UTWORZYĆ KONTO TRENERSKIE NA PORTALU www. pzpn24.pzpn24
Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 – gdzie,  każdy trener w zakładce WYDARZENIA i dalej w zakładce tematycznej KURSY, LICENCJE & KONFERENCJE  musi wybrać odpowiednią ORGANIZACJĘ i aplikować na odpowiednią licencję.
Link do filmu instruktażowego do utworzenia konta i przedłużenia licencji na portalu PZPN 24
https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ

  • Tryb zwyczajny

Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej PZPN A, PZPN B, UEFA B, UEFA C w trybie zwyczajnym należy złożyć do Komisji ds. Licencji Lubelskiego ZPN przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnych terminach:
a) do dnia 30 czerwca danego roku lub
b) do dnia 31 grudnia danego roku.
2.Wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku będą rozpatrzone przez  Komisję ds. Licencji Lubelskiego ZPN w terminie do dnia 15 lipca danego roku, zaś wnioski złożone do dnia 31 grudnia – do dnia 15 stycznia kolejnego roku.
Licencje są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia.

Do wniosku muszą być dołączone:

1.skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji,
2.skany zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN – minimum 15 h z 3 ostatnich lat,
3.skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,
4.skan oświadczenia do pobrania podczas aplikowania o licencje o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego.

OPŁATY ZA LICENCJE SĄ WNOSZONE NA KONTO LUBELSKIEGO ZPN PO OTRZYMANIU MAILA O PRZYZNANIU LICENCJI

Opłaty za przyznanie / przedłużenie licencji:

UEFA B            –           300 zł

UEFA C           –           150 zł

Grassroots C   –           150 zł

Grassroots D   –             75 zł

Futsal C          –           150 zł

PZPN A           –           200 zł

PZPN B          –           100 zł

  • Tryb nadzwyczajny

Złożone wnioski będą rozpatrywane do 7 dni od daty złożenia. Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 6 i 7 niniejszej Uchwały. Trener, który otrzymuje licencje w trybie nadzwyczajnym jest zwolniony z opłaty za wydanie licencji trenerskiej.

Opłaty za przyznanie / przedłużenie licencji:

UEFA B               – 1500 zł

UEFA C              –   750 zł

Grassroots C      –   750 zł

Grassroots D     –   500 zł

Futsal C           –   750 zł

PZPN A            – 1500 zł

PZPN B            –   500 zł

Licencje PZPN A i PZPN B – uprawniają do prowadzenia zespołów w niższych poziomach niż w poprzednich uchwałach. Licencja PZPN A – klasa Okręgowa seniorów i wszystkie młodzieżowe, PZPN B – tylko klasa B.

  • RODZAJE LICENCJI TRENERSKICH

1.Licencja UEFA PRO uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.
2.Licencja UEFA Elite Youth A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
3. Licencja UEFA A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.
4.Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
5.Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od ligi/klasy okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraligi kobiet, CLJ U-19 i CLJ U-17.
6.Licencja UEFA Futsal B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach wszystkich lig futsalu.
7.Licencja Goalkeeper B uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych.
8.Licencja Futsal C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach futsalu, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraklasy i I ligi futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
9.Licencja Grassroots C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych od D1 do G2.
10.Licencja Grassroots D uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych.
11.Licencja PZPN A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od klasy Okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. 1) W przypadku trenerów posiadających dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C, 3) Licencje PZPN A są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku, 4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym.
12.Licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołówuczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. Licencja PZPN B upoważnia do prowadzenia zespołów młodzieżowych tylko do dnia 30.06.2018 roku
1) W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu, 2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać
uprawnienia trenera Grassroots D, 3) Licencje PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku, 4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym.

  • Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku po zmianach w dnia 11 września 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich – POBIERZ

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki