lzpn.pl

ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE ZAWIESZONE DO DNIA 18 KWIETNIA

7 kwietnia 2021

Wydział Gier LZPN informuje, że w związku z ogłoszeniem decyzji Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o przedłużeniu obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa do dnia 18 kwietnia 2021 r. wszystkie mecze w ramach rozgrywek młodzieżowych zaplanowane na termin 17/18 kwietnia zostają odwołane. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 9 ust. w/w Rozporządzenia

Do dnia 18 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 546 sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,

Powyższe oznacza, że do 18 kwietnia 2021 r. wszyscy zawodnicy żeby korzystać z obiektów sportowych muszą mieć zawarte z klubem kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub umowy stypendialne.

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki