lzpn.pl

Lubelski ZPN przypomina o obowiązku dostosowania statutów stowarzyszeń i związków stowarzyszeń do treści znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach

8 lutego 2018

Lubelski Związek Piłki Nożnej przypomina, iż w dniu 19 maja 2018 roku upływa 24-miesięczny termin dostosowania statutów stowarzyszeń i związków stowarzyszeń do treści ustawy z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w statutach Wojewódzkich i Okręgowych  ZPN oraz klubów piłkarskich działających w formie stowarzyszeń powinny obejmować następujące kwestie (w przypadku gdy statut stowarzyszenia jeszcze ich nie obejmuje i gdy WZPN/OZPN lub klub zamierza korzystać z nowych przepisów) :

 1. Sformułowanie zapisu „W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.” (fakultatywnie)
 2. Sformułowanie zapisu: „Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków”. (fakultatywnie)
 3. Sformułowanie zapisu: „Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
  w związku z pełnioną funkcją.”(fakultatywnie)
 4. Określenie w statucie sposobu reprezentacji stowarzyszenia (związku stowarzyszeń), w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, poprzez np. sformułowanie zapisu: „Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku/Klubu wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesów i Członka Zarządu. – zapis należy wprowadzić do statutu jeżeli nie reguluje on sposobu zaciągania zobowiązań majątkowych.
 5. Sformułowanie zapisów dot. warunków ważności uchwał władz stowarzyszenia (związku stowarzyszeń) np.: „ Uchwały walnego Zgromadzenia/Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów/członków, zaś w II terminie – 1/2 delegatów/członków,
  b) Uchwały Zarządu/Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.” W/w zapisy należy wprowadzić do statutu tylko jeżeli nie reguluje on w/w kwestii.
 6. Sformułowanie zapisu, iż: „W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu
  (I możliwość) lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów)
  (II możliwość).”(fakultatywnie)
  Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach – tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany

Partnerzy

pzpn urząd marszałkowski lubelska unia sportu ministerstwo sportu i turystyki